Donada la situació de vulnerabilitat que sofreixen les persones amb discapacitat, existeixen diferents mesures a nivell estatal i autonòmic per fomentar la seva contractació i integració laboral.

A continuació realitzem un breu resum de les més significatives i incloem diferents enllaços a pàgines de referència per a la seva consulta.

 

Normativa i subvencions estatals

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ha elaborat una completa guia per a la integració de les persones amb discapacitat. En aquesta guia es realitza un resum dels tipus de contractació i les ajudes que es destinen a la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Es tracta d'un compendi de les mesures existents fins al moment que pretén servir de guia tant a empreses i institucions com als treballadors.

Integració laboral de les persones amb discapacitat (document PDF)

Així mateix el SEPE també ha realitzat una guia de tipus de contractes que es pot consultar a continuació:

Guia de contractes (document PDF)

A continuació adjuntem un resum de les principals bonificacions a la Seguretat Social que poden gaudir les contractacions a persones amb discapacitat:

Contratació temporal
 En general Homes Menors de 45 anys 3,500€
Majors de 45 anys 4,100€
Dones Menors de 45 anys 4,100€
Majors de 45 anys 4,700€
Discapacitat severa * Homes Menors de 45 anys 4,100€
Majors de 45 anys 4,700€
Dones Menors de 45 anys 4,700€
Majors de 45 anys 5,300€

 

Contratació indefinida
Menors de 45 anys En general 4,500€
Discapacitat severa* 5,100€
Dones En general 5,350€
Discapacitat severa* 5,950€
Majors de 45 anys En general 5,700€
Discapacitat severa* 6,300€

 

Segons llei 43/2006, que considera a les persones amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% i discapacitat física o sensorial igual o superior al 65% com a persones amb discapacitat severa.

 

 

Aquestes bonificacions estan recollides en la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. Aquesta Llei regula les bonificacions indefinides de les contractacions, ja siguin a temps complet o parcial de treballadors aturats i inscrits en l'Oficina d'Ocupació, amb l'objectiu de millorar el creixement de l'ocupació laboral. És per això que bonifica de manera significativa la contractació de persones pertanyents als col·lectius amb major dificultat d'inserció laboral, ja sigui per edat, sexe, situació de vulnerabilitat, etc... Dins d'aquests col·lectius es troben les persones amb discapacitat, en aquest cas, i com a mesura excepcional, també es bonifiquen les contractacions temporals.

 

 

Normativa y subvencions autonòmiques

A nivell autonòmic es desenvolupen les ajudes per a les empreses públiques i privades que contractin persones amb discapacitat, per mitjà d'un contracte indefinit, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, com també per les que transformin en indefinits els contractes temporals de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat regulats en la disposició addicional primera de la Llei 43/2006, de 29 de desembre. També inclou ajudes destinades a l'adaptació del lloc de treball o a la dotació de mitjans especials de protecció personal. Com a principals quanties s'estableixen les següents :

  • 3.907€ de subvenció a la transfomació de temporals en indefinits, si la contractació és a temps complet.
  • 901,52€ de subvenció per a l'adaptació de llocs de treball, eliminació de barreres o dotació de mitjans de protecció individual.

 

Per saber més

Reial decret Legislatiu 1/2013 de 29 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Aquesta llei refon, aclareix i harmonitza en un únic text, les principals lleis en matèria de discapacitat: la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de les persones amb discapacitat (LISMI), la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (LIONDAU), i la Llei 49/2007, de 26 de desembre, d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Aquesta tasca de refondició ha tingut com a referent principal la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat.

Els àmbits en què s'aplica aquesta Llei són els de telecomunicacions i societat de la informació, espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació, transports, béns i serveis a la disposició del públic i relacions amb les Administracions públiques, administració de justícia, patrimoni cultural i ocupació.

Cadascun d'aquests àmbits es tracta en les normes de desenvolupament de la Llei. Referent a l'àmbit de l'ocupació, en l'articulo 42 d'aquest text es recull l'obligatorietat per a les empreses de més de 50 treballadors de contractar el 2% de la plantilla amb treballadors amb discapacitat, així com les mesures alternatives al compliment d'aquesta.

Butlletí oficial de l'estat 3-12-13 (document PDF)